Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o..

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na BIP znajdują się skany dokumentów, które są nieczytelne dla technologii wspomagających osoby niepełnosprawne.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Ostrowski, sekretariat@pks.belchatow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 633 37 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2013-04-29.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-11-02.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2
Tel.: 44 633 37 27 lub 44 633 35 81
Faks: 44 633 46 55
E-mail:
Strona internetowa: www.pks.belchatow.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym slabowidzacy.bip.pks.belchatow.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Do budynku głównego prowadzi jedno wejście od ul. Przemysłowej. Do wejścia prowadzą schody. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Zarząd planuje również utworzyć podjazd dla wózków przy schodach wejściowych.

Budynek jest dwupoziomowy - w budynku znajdują się schody prowadzące na 1 piętro, gdzie znajdują się pokoje pracowników biurowych. Wszystkie sprawy klienci i interesanci mogą załatwić na parterze w sekretariacie, kasie biletów miesięcznych lub na dyspozytorni. Na parterze brak schodów i innych barier utrudniających przemieszczanie się.

W budynku głównym nie ma innych pochylni, platform, podjazdów, windy, informacji głosowych.

Przy budynku głównym znajduje się parking. Zarząd planuje utworzyć 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed wejściem do budynku.

Zarząd wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.